วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน พฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

                กิจกรรม

                    - ทำหน้าที่เวรประจำวัน ยืนรับนักเรียนมาโรงเรียนในตอนเช้ากับเพื่อนและครเวรประจำวัน
                    - จัดแถวนักเรียนหน้าเสาธง
                    - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                    - เขียนข้อมูลในใบปพ. 5
                    - เข้าสอนและคุมนักเรียนชั้น ป. 6/2 แทนครูประจำวิชาสังคมศึกษา
                    - เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 6/2

                 ผลการปฏิบัติงาน

                   - จากการทำหน้าที่เวรประจำวัน ยืนรับนักเรียนในตอนเช้า สังเกตเห็นได้ว่า นักเรียนทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส่

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

            กิจกรรม
               
                   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                   - จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
                   - เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป. 5/1
                   - เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป. 6/2
                  
            ผลการปฏิบัติงาน

                    - จากการเข้าสอนนักเรียน ชั้น ป. 5/1 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี แต่มีนักเรียนบางคนที่เล่น ในเวลาเรียน ครูจึงแก้ปัญหาโดยการพูดโน้มน้าวใจให้มาตั้งใจเรียนมากขึ้นกว่าเดิม
                    - จากการเข้าสอนนักเรียน ชั้น ป. 6/2 พบว่านัเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี แต่ก็มีนักเรียนบางคนที่ทะเลาะกัน ครูแก้ปัญหาโดยการ เข้าไปตักเตือนและให้นักเรียนปรับความเข้าใจกัน

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

              กิจกรรม
                  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                  - เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 4/2
                  - เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 2
                  - เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2
                  - เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/1
             
              ผลการปฏิบัติงาน
                  - นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนดี โดยเฉพาะนักเรียนชั้นป. 2 ตั้งใจเรียนทุกคน ส่วนนักเรียนชั้นอื่นก็มีบ้างที่ไม่ตั้งใจเรียนแต่ครูก็ได้แก้ปัญหาโดยการ ตักเตือนและพูดโน้มน้าวใจให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียนมากกว่าเดิม

            

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน จันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

               กิจกรรม
                   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ
                  - เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 คาบที่ 2
                  - เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.5/1 คาบที่  3
                  - เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 6/2 คาบที่ 4

               ผลการปฏิบัติงาน
                  - นัเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี แต่มีบางคนที่ ไม่สนใจการเรียน และเล่นกันในห้องเรียน ครูจึงแก้ปัญหาโดยการ เข้าไปตักเตือนและอบรมสั่งสอนนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียน ให้มรความกระตือรือร้นและตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น

              

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

  วันศุกร์ ที่  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
                
      - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ
      - ช่วยเพื่อนจัดป้ายนิเทศ ในวันงดสูบบุหรี่โลก
      - เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 6/2 คาบที่ 3
                
ผลการปฏิบัติงาน
      - ได้เห็นถึงความสามัคคีและความตั้งใจของเพื่อนๆในการจัดป้ายนิเทศ
      - ในการสอนนักเรียนชั้น ป. 6/2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนดี มีบางคนที่ชอบคุยกับเพื่อน แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อย


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

 วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
         
               กิจกรรม
                 - ทำหน้าที่เวรประจำวัน ยืนรับนักเรียนมาโรงเรียนในตอนเช้า
                 - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ
                 - เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/2 คาบที่ 5
                 - ยืนส่งนักเรียนกลับบ้านในตอนเย็น

               ผลการปฏิบัติงาน
                 - นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่ครูมอบหมายได้
                
               ปัญหาและการแก้ใขปัญหา
                 - มีนักเรียนบางคนที่ทำกิจกรรมที่ครูมอบหมายไม่ได้ครูจึงแก้ใขปัญหาโดยการ อธิบายให้ฟังใหม่อีกรอบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นวันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
           
                กิจกรรม
                    - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                    - เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/1 คาบที่ 5
                    - เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 6/2 คาบที่ 6

                ผลการปฏิบัติงาน

                 - นักเรียนตั้งใจเรียนดีแต่ค่อนข้างน้อย บางคนไม่สนใจการเรียนเลย

                ปัญหาและการแก้ใข
                 
                  - นักเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียน ครูจึงหาวิธีการโน้มน้าวให้นักเรียนตั้งใจเรียนให้มากขึ้นกว่าเดิม

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

               กิจกรรม
                   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ
                   - เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 คาบที่ 3
                   - เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 คาบที่ 4

               ผลการปฏิบัติงาน

                   - นักเรียนสามารถอ่านในสิ่งที่ครูสอนได้เป็นอย่างดี
                   - นักเรียนตั้งใจเรียนดี

                ปัญหาและการแก้ปัญหา
   
                    - มีนักเรียนบางคนที่ชอบพูดคุยกันในชั้นเรียน ครูจึงแก้ปัญหาโดยการ พูดโน้มน้าวให้นักเรียนกลับมาสนใจการเรียนมากขึ้นกว่าเดิม

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

                กิจกรรม
                   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ
                  - เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 คาบที่ 2
                  - เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/1 คาบที่ 3
                  - เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 6/2 คาบที่ 4

               ผลการปฏิบัติงาน

                   - ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและพัฒนาการในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
                   - นักเรียนตั้งใจเรียนดี ปฏิบัติตามในสิ่งที่ครูสั่ง

               ปัญหาและการแก้ใข
                   
                   - มีนักเรียนบางคนที่ไม่สนใจการเรียน ครูจึงแก้ปัญหาโดยการ เข้าไปอบรมและตักเตือนนักเรียนคนนั้น เพื่อให้กลับมาตั้งใจเรียนมากขึ้นกว่าเดิม

                  
              

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ชั้นป. 5/1, 5/2 และ 6/2 ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ

เวลา

วัน
08:30-
09:30
09:30-
10:30
10:30-
11:30
11:30-
12:30
12:30-
13:30
13:30-
14:30
14:30-
15:30
1
2
3

4
5
6
จันทร์

ป.5/2
ป.5/1
พัก
กลาง
วัน
ป.6/2


อังคาร


ป.5/2
ป.5/1


พุธ
ป.5/1
ป.6/2
พฤหัสบดี
ป.5/2

ศุกร์


ป.6/2วัน ศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
                 
                กิจกรรม
                   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ
                   - เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 6/2
        
               ผลการปฏิบัติงาน
                   - นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนดี

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

               กิจกรรม
                   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                   - ช่วยครูพี่เลี้ยงสอนนักเรียนชั้น ป. 6/1
                   - ช่วยคุณครูที่โรงเรียนตักอาหารเที่ยงให้กับนักเรียน
                   - เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2
             
                ผลการปฏิบัติงาน
                     ได้เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนจากครูพี่เลี้ยง ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตัวเองได้


          
          

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555

                หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ

1.       ตอนเช้า

·          ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

·         ช่วยครูที่โรงเรียนคีย์ข้อมูลของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

·         ช่วยคุณครูตักอาหารเที่ยงให้กับนักเรียน

2.                ช่วงบ่าย

·         เข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง ป. 5/1  ให้นักเรียนฝึกเขียนชื่อตัวเองและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมเล็ก และพิมพ์ใหญ่

·        เข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องป. 6/2 โด ยการให้นักเรียน ฝึกเขียนชื่อตัวเองและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมเล็ก และพิมพ์ใหญ่

                                สิ่งที่ได้เรียนรู้

·        ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคีย์ข้อมูลนักเรียน

·        ได้เรียนรู้พัฒนาการในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งได้เรียนรู้จากการสังเกตการเขียนชือและตัวอักษรภาษาอังกฤาของนักเรียน ว่านักเรียนนั้นมีความจำและมีความสามารถในการเขียนชื่อตัวเองมากน้อยแค่ไหน


วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วัน อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2555

                หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ

                                ตอนเช้า 

-            คุมนักเรียนและร่วมทำความสะอาดกับนักเรียนตามบริเวณที่ได้รับมอบหมาย

-           ช่วยครูพี่เลี้ยงแจกสมุด หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ตอนบ่าย

เข้าสอนห้องป. 5/1 แนะนำตัวกับนักเรียน จากนั้นให้นักเรียนเขียนชื่อ ชั้น เลขที่ และชื่อครูผู้สอนเป็นภาษาอังกฤษ

                สิ่งที่ได้เรียนรู้

                                ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ว่ามีการกิจกรรมอะไรบ้าง

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งหน้าที่ให้กับนักเรียนในการรับผิดชอบทำความสะอาดตามบริเวณโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายในแต่ละระดับชั้น ซึ่งเป็นการสอนให้นักเรียนได้รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้อีกวิธ๊หนึ่ง


วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วัน จันทร์ ที่ 14 `พฤษภาคม 2555

                ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน และการบริหารจัดการต่างๆภายในโรงเรียนจากการที่ได้มีส่วนร่วมในการประชุมของรียนผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูอาจารย์ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเงินสำหรับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น เงินที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน  และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งจำนวนนักเรียนให้ได้สัดส่วนของในแต่ละห้องเรียนและจำนวนครูผู้สอน และสุดท้ายตือได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการในส่วนของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนเก่งเรียนอ่อนอีกด้วย ซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้เหล่านี้สามารถที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้ต่อการจักการเรียนการสอนต่อไปในอนาคตได้