วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิการยน พ.ศ. 2555

กิจกรรม

- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ
- ประชุมเกี่ยวกับโครงการวิชาการ และเกี่ยวกับเวรประจำวัน
- ช่วยครูที่โรงเรียนเดินหนังสือเพื่อซื้อของขวัญให้กับบุตรของบุคลากรในโรงเรียนคนหนึ่งซึ่งเป็นบุตรคนแรกจากการเข้ารับราชการรียน
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 6/3 คาบที่ 2 แทนครูพี่เลี้ยงโดยให้นักเรียนลองทำแนวข้อสอบ NT
- เป็นผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงในการฝึกซ้อมนักเรียนในการท่องจำบทความภาษาอังกฤษที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาได้กำหนดมาให้ตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนทุกคนต่างตั้งใจในการฝึกท่องจำเป็นอย่างดีทุกคน

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรม
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 ในคาบที่ 2
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/1 ในคาบที่ 3
- พักรับประทานอาหาร / ละหมาด
- เดินหนังสือให้กับโรงเรียนเกี่ยวกับ ชพค. และ ชพศ.
- บันทึกข้อมูลในหนังสือคู่มือ การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนเข้าแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อย
- นักเรียนตั้งใจเรียนและมีความเข้าใจในสิ่งที่ครูสอน

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วัน ศุกร์ ที่ 2 พฤสจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรม
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- บันทึกข้อมูลในหนังสือคู่มือ การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
- พักรับประทานอาหาร / ละหมาด
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/1 คาบที่ 5

ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี แต่มีบางคนที่ชอบคุยกันเวลาที่ครูสอน

ปัญหาและการแก้ไข
- นักเรียนที่ชอบคุยกันเวลาที่ครูสอน ครูแก้ปัญหาโดยการ อบรมตักเตือน สั่งสอน

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วัน พฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรม

- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/1 คาบที่ 2
- พักรับประทานอาหาร / ละหมาด
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 คาบที่ 5

ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนเข้าแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อย
- นักเรียนส่วนใหญ่ตั่งใจเรียนดี

ตารางสอน


ตารางสอน

คาบ
วัน
 
1
 
2
 
3
 
 
4
 
5
 
6
08:30 – 09:30
09:30 –
10:30
10:30 – 11:30
11:30 –
12: 30
12: 30 –
13: 30
13: 30 – 14:30
14: 30 – 15:30
 
จันทร์
 
 
อ. 15101
ป. 5/2
อ. 15101
ป. 5/1
 
 
 
พัก
กลาง
วัน
 
 
 
 
อังคาร
 
 
 
อ. 15101
ป. 5/2
อ. 15101
ป. 5/1
 
 
 
พุธ
 
 
 
 
 
อ. 15101
ป. 5/1
 
 
พฤหัสบดี
 
 
อ. 21102
ม. 1/1
 
อ. 21102
ม. 1/1
อ. 15101
ป. 5/2
 
 
ศุกร์
 
 
 
 
 
อ. 21102
ม. 1/1
 

 

 
นางสาว หานีฟา เจะเว           รหัส 5111114016
กลุ่ม 01
โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ

 

 

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

                กิจกรรม

             -     ไปทัศนศึกษาที่ เกาะหนู เกาะแมว  และ ไอซ์โดม ที่ จังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะครูและนักเรียนช่วงชั้นที่ 2

              ผลที่ได้รับ
 ได้ฝึกการพาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษา
             -     ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของ เกาะหนู เกาะแมว
             -      ได้รับประสบการณ์ ใหม่ๆจากการที่ได้ไปเที่ยว ไอซ์โดม

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-                   ทำหน้าที่เวรประจำวัน ยืนรับนักเรียนในตอนเช้า

-                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-            เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/1 วิชาคณิคศาสตร์ แทนครูประจำวิชา
-            ไปดูงานที่แปลงเกษตร
-             คุมนักเรียนในการเข้าแถวในตอนเที่ยง และฟังข้อตกลงต่างๆ ที่จะใช้ในการไปทัศนศึกษาที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้
-            เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/2 ในคาบที่ 5
-            จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
-            ทำบล็อก
     -                   ทำหน้าที่เวรประจำวัน ส่งนักเรียนกลับบ้านในตอนเย็น

ผลการปฏิบัติงาน

-                   นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดีแต่ก็มีบางคนที่ไม่สนใจการเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

-                   นักเรียนที่ไม่สนใจการเรียนครูจึงเข้าไปอบรมสั่งสอน

 

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรม
-         ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-         ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าถาเคารพธงชาติ

-         เข้าสอนนักเรียนชั้นป.5/1คาบที่ 5

-         เข้าสอนนักเรียนชั้นป.  6/2 คาบที่ 6

ผลการปฏิบัติ

-         นักเรียนส่วนใหญ่ตั่งใจเรียนตั่งใจเรียนดี

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรม

        -        คุมนักเรียนในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
        -        เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 4/2 ในคาบที่ 1 แทนครูพี่เลี้ยง โดยให้นักเรียนทำงานที่ครูพี่เลี้ยงได้มอบหมายไว้
        -        ช่วยครูติดรายชื่อนักเรียนชั้นป. 1 บนแท็บเล็ท
        -        เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/2 ในคาบที่ 3 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด
        -        เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/1 ในคาบที่ 4 ให้นักเรียนเล่นเกมเกี่ยวกับชื่อประเทสต่างๆ
        -         คุมนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกับทีมงานของ ไมโล ที่มาแบ่งปันสิ่งดีๆ และให้นักเรียนได้ดื่มไมโลด้วย
       -         เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 4/1 ในคาบที่ 5 แทนครูพี่เลี้ยงโดยให้นักเรียนได้ทำงานที่ครูพี่เลี้ยงได้มอบหมายไว้
       -         เขียนบันทึกประจำวันในหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพในสถนศึกษา

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

วัน จันทร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-                   ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเข้าแถวเคารพธงชาติ

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/2 คาบที่ 2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/1 คาบที่ 3 สอนนักเรียนเกี่ยวกับประโยคขอร้อง และขออนุญาต

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 6/2 คาบที่ 4 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและสอนคำศัพท์ในบทเรียน

ผลการปฏิบัติงาน

-                   นักเรียนชั้นป. 5/2 ไม่ค่อยสนใจการเรียน

-                   นักเรียนชั้นป. 5/1 ส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี

-                   นักเรียนชั้นป.6/2 นักเรียนผู้หญิงตั้งใจเรียนดีแต่นักเรียนผู้ชายบางตนไม่ค่อยสนใจการเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

-                   นักเรียนที่ไม่ค่อยสนใจการเรียนครูแก้ปัญหาโดยการ อบรมตักเตือน และถ้าหากไม่ปฏิบัติตามอีกครูจึงใช้วิธีการลงโทษ

 

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-                   ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
      -                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ
      -                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 6/2 คาบที่ 3
      -             ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดป้ายนิเทศ

ผ ลการปฏิบัตงาน
      -                   นักเรียนตั้งใจเรียนดีและมีความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กัยายน พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-                   ทำหน้าที่เวรประจำวัน ยืนรับนักเรียนในตอนเช้า

-                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

-                    เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/2 คาบที่ 6 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

-                   ทำหน้าที่เวรประจำวัน ส่งนักเรียนกลับบ้านในตอนเย็น

ผลการปฏิบัตงาน

-                   นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดีแต่ก็มีบางคนที่ไม่สนใจการเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

-                   นักเรียนที่ไม่สนใจการเรียนครูจึงเข้าไปอบรมสั่งสอน

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-         ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-         ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าถาเคารพธงชาติ

-         เข้าสอนนักเรียนชั้นป.5/1คาบที่ 5

-         เข้าสอนนักเรียนชั้นป.  6/2 คาบที่ 6
-       เข้าประชุมกับเพื่อนนักศึกษาร่วมกับท่ารองผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับวาระต่างๆในโรงเรียนที่นักศึกษาต้องทราบ