วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

                กิจกรรม

             -     ไปทัศนศึกษาที่ เกาะหนู เกาะแมว  และ ไอซ์โดม ที่ จังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะครูและนักเรียนช่วงชั้นที่ 2

              ผลที่ได้รับ
 ได้ฝึกการพาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษา
             -     ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของ เกาะหนู เกาะแมว
             -      ได้รับประสบการณ์ ใหม่ๆจากการที่ได้ไปเที่ยว ไอซ์โดม

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-                   ทำหน้าที่เวรประจำวัน ยืนรับนักเรียนในตอนเช้า

-                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-            เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/1 วิชาคณิคศาสตร์ แทนครูประจำวิชา
-            ไปดูงานที่แปลงเกษตร
-             คุมนักเรียนในการเข้าแถวในตอนเที่ยง และฟังข้อตกลงต่างๆ ที่จะใช้ในการไปทัศนศึกษาที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้
-            เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/2 ในคาบที่ 5
-            จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
-            ทำบล็อก
     -                   ทำหน้าที่เวรประจำวัน ส่งนักเรียนกลับบ้านในตอนเย็น

ผลการปฏิบัติงาน

-                   นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดีแต่ก็มีบางคนที่ไม่สนใจการเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

-                   นักเรียนที่ไม่สนใจการเรียนครูจึงเข้าไปอบรมสั่งสอน

 

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรม
-         ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-         ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าถาเคารพธงชาติ

-         เข้าสอนนักเรียนชั้นป.5/1คาบที่ 5

-         เข้าสอนนักเรียนชั้นป.  6/2 คาบที่ 6

ผลการปฏิบัติ

-         นักเรียนส่วนใหญ่ตั่งใจเรียนตั่งใจเรียนดี

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรม

        -        คุมนักเรียนในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
        -        เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 4/2 ในคาบที่ 1 แทนครูพี่เลี้ยง โดยให้นักเรียนทำงานที่ครูพี่เลี้ยงได้มอบหมายไว้
        -        ช่วยครูติดรายชื่อนักเรียนชั้นป. 1 บนแท็บเล็ท
        -        เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/2 ในคาบที่ 3 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด
        -        เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/1 ในคาบที่ 4 ให้นักเรียนเล่นเกมเกี่ยวกับชื่อประเทสต่างๆ
        -         คุมนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกับทีมงานของ ไมโล ที่มาแบ่งปันสิ่งดีๆ และให้นักเรียนได้ดื่มไมโลด้วย
       -         เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 4/1 ในคาบที่ 5 แทนครูพี่เลี้ยงโดยให้นักเรียนได้ทำงานที่ครูพี่เลี้ยงได้มอบหมายไว้
       -         เขียนบันทึกประจำวันในหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพในสถนศึกษา

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

วัน จันทร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-                   ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเข้าแถวเคารพธงชาติ

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/2 คาบที่ 2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/1 คาบที่ 3 สอนนักเรียนเกี่ยวกับประโยคขอร้อง และขออนุญาต

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 6/2 คาบที่ 4 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและสอนคำศัพท์ในบทเรียน

ผลการปฏิบัติงาน

-                   นักเรียนชั้นป. 5/2 ไม่ค่อยสนใจการเรียน

-                   นักเรียนชั้นป. 5/1 ส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี

-                   นักเรียนชั้นป.6/2 นักเรียนผู้หญิงตั้งใจเรียนดีแต่นักเรียนผู้ชายบางตนไม่ค่อยสนใจการเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

-                   นักเรียนที่ไม่ค่อยสนใจการเรียนครูแก้ปัญหาโดยการ อบรมตักเตือน และถ้าหากไม่ปฏิบัติตามอีกครูจึงใช้วิธีการลงโทษ

 

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-                   ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
      -                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ
      -                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 6/2 คาบที่ 3
      -             ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดป้ายนิเทศ

ผ ลการปฏิบัตงาน
      -                   นักเรียนตั้งใจเรียนดีและมีความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กัยายน พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-                   ทำหน้าที่เวรประจำวัน ยืนรับนักเรียนในตอนเช้า

-                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

-                    เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/2 คาบที่ 6 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

-                   ทำหน้าที่เวรประจำวัน ส่งนักเรียนกลับบ้านในตอนเย็น

ผลการปฏิบัตงาน

-                   นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดีแต่ก็มีบางคนที่ไม่สนใจการเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

-                   นักเรียนที่ไม่สนใจการเรียนครูจึงเข้าไปอบรมสั่งสอน

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-         ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-         ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าถาเคารพธงชาติ

-         เข้าสอนนักเรียนชั้นป.5/1คาบที่ 5

-         เข้าสอนนักเรียนชั้นป.  6/2 คาบที่ 6
-       เข้าประชุมกับเพื่อนนักศึกษาร่วมกับท่ารองผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับวาระต่างๆในโรงเรียนที่นักศึกษาต้องทราบ

 

 

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-         ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
     -         ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าถาเคารพธงชาติ

     -         เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 คาบที่ 3

     -          เข้าสอนนักเรียนชั้นป.5/1คาบที่ 4
-        ช่วยครูพี่เลี่ยงร่วมกับเพื่อนนักศึกษาจัดป้ายนิเทศในห้องเรียน

ผลการปฏิบัติงาน

-          นักเรียนทำความสะอาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยดี

-          นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี แต่ก็มีบางคนที่เล่น และคุยกันในชั้นเรียน

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-                   ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเข้าแถวเคารพธงชาติ

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/2 คาบที่ 2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/1 คาบที่ 3 สอนนักเรียนเกี่ยวกับประโยคขอร้อง และขออนุญาต

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 6/2 คาบที่ 4 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและสอนคำศัพท์ในบทเรียน

ผลการปฏิบัติงาน

-                   นักเรียนชั้นป. 5/2 ไม่ค่อยสนใจการเรียน

-                   นักเรียนชั้นป. 5/1 ส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี

-                   นักเรียนชั้นป.6/2 นักเรียนผู้หญิงตั้งใจเรียนดีแต่นักเรียนผู้ชายบางตนไม่ค่อยสนใจการเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

-                   นักเรียนที่ไม่ค่อยสนใจการเรียนครูแก้ปัญหาโดยการ อบรมตักเตือน และถ้าหากไม่ปฏิบัติตามอีกครูจึงใช้วิธีการลงโทษ