วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิการยน พ.ศ. 2555

กิจกรรม

- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ
- ประชุมเกี่ยวกับโครงการวิชาการ และเกี่ยวกับเวรประจำวัน
- ช่วยครูที่โรงเรียนเดินหนังสือเพื่อซื้อของขวัญให้กับบุตรของบุคลากรในโรงเรียนคนหนึ่งซึ่งเป็นบุตรคนแรกจากการเข้ารับราชการรียน
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 6/3 คาบที่ 2 แทนครูพี่เลี้ยงโดยให้นักเรียนลองทำแนวข้อสอบ NT
- เป็นผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงในการฝึกซ้อมนักเรียนในการท่องจำบทความภาษาอังกฤษที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาได้กำหนดมาให้ตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนทุกคนต่างตั้งใจในการฝึกท่องจำเป็นอย่างดีทุกคน

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรม
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 ในคาบที่ 2
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/1 ในคาบที่ 3
- พักรับประทานอาหาร / ละหมาด
- เดินหนังสือให้กับโรงเรียนเกี่ยวกับ ชพค. และ ชพศ.
- บันทึกข้อมูลในหนังสือคู่มือ การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนเข้าแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อย
- นักเรียนตั้งใจเรียนและมีความเข้าใจในสิ่งที่ครูสอน

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วัน ศุกร์ ที่ 2 พฤสจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรม
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- บันทึกข้อมูลในหนังสือคู่มือ การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
- พักรับประทานอาหาร / ละหมาด
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/1 คาบที่ 5

ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี แต่มีบางคนที่ชอบคุยกันเวลาที่ครูสอน

ปัญหาและการแก้ไข
- นักเรียนที่ชอบคุยกันเวลาที่ครูสอน ครูแก้ปัญหาโดยการ อบรมตักเตือน สั่งสอน

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วัน พฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรม

- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/1 คาบที่ 2
- พักรับประทานอาหาร / ละหมาด
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 คาบที่ 5

ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนเข้าแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อย
- นักเรียนส่วนใหญ่ตั่งใจเรียนดี

ตารางสอน


ตารางสอน

คาบ
วัน
 
1
 
2
 
3
 
 
4
 
5
 
6
08:30 – 09:30
09:30 –
10:30
10:30 – 11:30
11:30 –
12: 30
12: 30 –
13: 30
13: 30 – 14:30
14: 30 – 15:30
 
จันทร์
 
 
อ. 15101
ป. 5/2
อ. 15101
ป. 5/1
 
 
 
พัก
กลาง
วัน
 
 
 
 
อังคาร
 
 
 
อ. 15101
ป. 5/2
อ. 15101
ป. 5/1
 
 
 
พุธ
 
 
 
 
 
อ. 15101
ป. 5/1
 
 
พฤหัสบดี
 
 
อ. 21102
ม. 1/1
 
อ. 21102
ม. 1/1
อ. 15101
ป. 5/2
 
 
ศุกร์
 
 
 
 
 
อ. 21102
ม. 1/1
 

 

 
นางสาว หานีฟา เจะเว           รหัส 5111114016
กลุ่ม 01
โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ