วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน พุธ ที่ 27 ถึงวัน ศุกร์ที่ 29  มิถุนายน   พ.ศ. 2555
 ไม่มีการจัดการเรียนการสอน เพราะเข้าร่วมกีฬากลุ่มแสงจันทร์

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน อังคาร ที่ 26 มิถุนายน  พ.ศ. 2555

กิจกรรม

-          ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-          ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าถาเคารพธงชาติ

-          เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 คาบที่ 3

-           เข้าสอนนักเรียนชั้นป.5/1คาบที่ 4

ผลการปฏิบัติงาน

-          นักเรียนทำความสะอาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยดี

-          นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี แต่ก็มีบางคนที่เล่น และคุยกันในชั้นเรียน

 

ปัญหา/ การแก้ปัญหา

-          นักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียน ครูได้แก้ใขปัญหาโดยการตักเตือนกับนักเรียนที่ไม่ตั่งใจเรียน

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรม

-                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 คาบที่ 2 สอนเกี่ยวกับชื่อวิชาต่างๆ

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/1 คาบที่ 3 สอนเกี่ยวกับชื่อวิชาต่างๆ

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 6/2 คาบที่ 4 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ผลการปฏิบัติงาน

-                   นักเรียนชั้น ป. 5/2 ส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี ปฏิบัติในสิ่งที่ครูมอบหมายได้เป็นอย่างดี

-                   นักเรียนชั้น ป. 5/1 ส่วนใหญ่ให้ความสนใจเวลาครูสอน

-                   นักเรียนชั้น ป. 6/2 นักเรียนผู้หญิงตั้งใจเรียนดี แต่นักเรียนชายบางคนชอบเล่นและพูดคุยกันเวลาครูสอน

ปัญหาและการแก้ปัญหา

-                   นักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนและไม่เชื่อฟังเวลาครูสอนครูแก้ปัญหาโดยการอบรมตักเตือน  และยังมีบางคนที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูสอน ครูจึงอธิบายและสอนใหม่อีกรอบ

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรม

-                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 6/2 คาบที่ 3

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 4/3 คาบที่  4 เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาอังกฤษ แทนครูพี่เลี้ยง

ผลการปฏิบัตงาน

-                   นักเรียนตั้งใจเรียนดีและมีความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียน


วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันพฤหัสบดี  ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
-                   ทำหน้าที่เวรประจำวัน ยืนรับนักเรียนในตอนเช้า
-                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/2 คาบที่ 6 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด
-                   ทำหน้าที่เวรประจำวัน ส่งนักเรียนกลับบ้านในตอนเย็น
ผลการปฏิบัตงาน
-                   นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดีแต่ก็มีบางคนที่ไม่สนใจการเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
-                   นักเรียนที่ไม่สนใจการเรียนครูจึงเข้าไปอบรมสั่งสอน
วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันพุธ  ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
-                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-                   จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/1 คาบที่ 5 ให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์และทำแบบฝึกหัดในบทเรียน
-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 6/2 คาบที่ 6 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด
-                   ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดทำป้ายนิเทศเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการปฏิบัตงาน
-                   นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดีและมีความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียน


วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555วันอังคาร  ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

-                   ไม่ได้ทำการเรียนการสอน เพราะต้องออกไปทำธุระข้างนอก แต่ได้มีการฝากงานไว้กับครูพี่เลี้ยง

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันจันทร์  ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรม

-                   ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเข้าแถวเคารพธงชาติ

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/2 คาบที่ 2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/1 คาบที่ 3 สอนนักเรียนเกี่ยวกับประโยคขอร้อง และขออนุญาต

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 6/2 คาบที่ 4 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและสอนคำศัพท์ในบทเรียน

ผลการปฏิบัติงาน

-                   นักเรียนชั้นป. 5/2 ไม่ค่อยสนใจการเรียน

-                   นักเรียนชั้นป. 5/1 ส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี

-                   นักเรียนชั้นป.6/2 นักเรียนผู้หญิงตั้งใจเรียนดีแต่นักเรียนผู้ชายบางตนไม่ค่อยสนใจการเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

-                   นักเรียนที่ไม่ค่อยสนใจการเรียนครูแก้ปัญหาโดยการ อบรมตักเตือน และถ้าหากไม่ปฏิบัติตามอีกครูจึงใช้วิธีการลงโทษ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันศุกร์  ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
       -         ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

-         เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 6/2  คาบที่ 3

-         ฝึกซ้อมนักกีฬาแข่งวิ่งในกีฬาเครือข่าย

ผลที่ได้รับ
      -         นักเรียนตั้งใจเรียนดี

-         ได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจฝึกซ้อมของนักกีฬาทุกคน


วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันพฤหัสบดี  ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรม

-         ยืนรับนักเรียนในตอนเช้า

-         ทำกิจกรรมไหว้ครู ร่วมกับคณะครูและนักเรียน

-         ทำกิจกรรมเลือตั้งสภานักเรียน โดยมีหนี่เป็นผู้เช็ครายชื่อนักเรียนและแจกบัตรเลือกตั้งให้กับนักเรียน

-         เข้าซ้อมนักกีฬาในกีฬาเครือข่าย โดยการช่วยครูคดเลือกนักกีฬา ซึ่งได้ทำหน้าที่ในการจดเวลาการวิ่งของนักกีฬาแต่ละคน

สิ่งที่ได้เรียนรู้

-         ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมไหว้ครู และการกล่าวบทสวด และบทขอพร ของศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ

-         ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้งสภานักเรียนและความสำคัญของการจัดตั้งสภานักเรียน

ผลที่ได้รับ

-         ในการจัดกิจกรรมไหว้ครู ทำให้รู้ซึ่งถึงคุณค่าของความเป็นครูมากขึ้นและมีความซาบซึ่งถึงการแสดงความเคารพของนักเรียนที่มีต่อครูผู้สอนทุกคน

-         ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการจัดตั้งสภานักเรียนและได้ทราบถึงองค์ประกอบและวิธีการของการเลือกตั้งสภานักเรียน

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันพุธ ที่ 13  มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรม
      -         ทำกิจกรรมหน้าเสาธง/ เข้าแถวเคารพธงชาติ

-         จัดทำแผนการสอน

-         เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/1 คาบที่ 5

-         เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 6/2 คาบที่ 6

-         เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมกีฬาเครือข่ายที่จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการ ในวันที่  27-29 มิถุนายน 55

ผลที่ได้รับ
     -         นักเรียนมีความกระตือรือร้นตั้งใจเรียนดี

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน อังคาร ที่  12  มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรม
      -         เข้าแถวเคารพธงชาติ

-         เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 ในคาบที่ 3

-         เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/1 ในคาบที่ 4

-         ซ้อมกีฬาเครือข่าย ซึ่งครู และนักศึกษาทุกคนจะอยู่ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองเชีย กระบวนพาเหรด นักกีฬา ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 8-16 ปี และดิฉันได้รับผิดชอบในส่วนของ นักกีฬา อายุ 10 ปี

-         เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการแบ่งภาระหน้าในการเลือกตั้งสภานักเรียน

สิ่งที่ได้เรียนรู้

-         ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การแข่งขันกีฬาเครือข่าย

-         ได้รับรู้เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมายและขั้นตอนของการเลือกตั้งสภานักเรียน

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันจันทร์ ที่  11  มิถุนายน พ.ศ. 2555
กิจกรรม
      -         เข้าแถวเคารพธงชาติ/ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

-         เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 คาบที่ 2 เรื่อง ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (Classroom English)

-         เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/1คาบที่ 3 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

-         เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 6/2 ในคาบที่ 4 สอนนักเรียนในหน่วยที่ 1 เรื่อง What do you want to be ?

-         จัดทำป้ายนิเทศร่วมกับเพื่อนในเอกสังคมศึกษา เกี่ยวกับ พฤติกรรมของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน

-         ช่วยฝ่ายวิชาการ พิมพ์รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน ซึ่งประกอบไปด้วย ทุนเพื่อนการพัฒนาสังคม  จำนวน 34 ทุน ทุนจิตอาสา จำนวน 10 ทุน ทุนเรียนดี จำนวน 10 ทุน และทุนเด็กกำพร้าจำนวน 1 ทุน

ผลที่ได้รับ
       -         ได้เรียนรู้เกี่บวกับการพิมพ์ราบชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนต่างๆ

 -         วันนนี้นักเรียนที่สอนเกือบทุกห้องมีความตั้งใจเรียนดี ทำงานตามที่ครูมอบหมายเป็นอย่างดีแต่ก็มีบ้างบางคนที่ ไม่สนใจการเรียนและเล่นกันในชั้นเรียน

ปัญหา / การแก้ปัญหา
     -         นักเรียนไม่สนใจการเรียน  ครูแก้ปัญหาโดยการตักเตือนและทำโทษนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียน