วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วัน ศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-          ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเข้าถาเคารพธงชาติ

-          จัดเตรียมการสอน

-          บันทึกข้อมูลในคู่มือ การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1

-          เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 6/2 ในคาบที่ 3
      -      ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดป้ายนิเทศ

ผลการปฏิบัติงาน

-          นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดี

-          นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนดี

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555


-                   ทำหน้าที่เวรประจำวัน ยืนรับนักเรียนในตอนเช้า

-                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-             ไปแปลงเกษตร
-              ตักอาหารเที่ยง
       -                    เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/2 คาบที่ 5

-                   เตรียมสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ
      -                   ทำหน้าที่เวรประจำวัน ส่งนักเรียนกลับบ้านในตอนเย็น

ผลการปฏิบัตงาน

-                   นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดีแต่ก็มีบางคนที่ไม่สนใจการเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

-                   นักเรียนที่ไม่สนใจการเรียนครูจึงเข้าไปอบรมสั่งสอน

 

 

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-         ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-         ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าถาเคารพธงชาติ

-         เข้าสอนนักเรียนชั้นป.5/1คาบที่ 5

-         เข้าสอนนักเรียนชั้นป.  6/2 คาบที่ 6

ผลการปฏิบัติ

-         นักเรียนส่วนใหญ่ตั่งใจเรียนตั่งใจเรียนดี

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-          ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-          ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

-          เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 ในคาบที่ 3

-          เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/1 ในคาบที่ 4

ผลการปฏิบัติงาน

-          นักเรียนเข้าแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อย

-          นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันนี้ไม่มีการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนเป้นตัวแทนในการจัดงานวิชาการซึ่งดิฉันรับหน้าที่ในส่วนของการจัดข้อสอบ การประกาศผลให้กับนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-         ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-         ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าถาเคารพธงชาติ

-         เข้าสอนนักเรียนชั้นป.5/1คาบที่ 5

-         เข้าสอนนักเรียนชั้นป.  6/2 คาบที่ 6

ผลการปฏิบัติ

-         นักเรียนส่วนใหญ่ตั่งใจเรียนตั่งใจเรียนดี

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-                   ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
      -                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ
      -                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 6/2 คาบที่ 3

ผลการปฏิบัตงาน
       -                   นักเรียนตั้งใจเรียนดีและมีความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียน

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-                   ทำหน้าที่เวรประจำวัน ยืนรับนักเรียนในตอนเช้า

-                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-             ไปดูงานวิชาเกษตร กับเพื่อนนักศึกษา ร่วมกับครูประจำวิชา และนักเรียนที่มีเรียนวิชา การเกษตร

-                    เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/2 คาบที่ 5

-                   ทำหน้าที่เวรประจำวัน ส่งนักเรียนกลับบ้านในตอนเย็น

ผลการปฏิบัตงาน

-                   นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดีแต่ก็มีบางคนที่ไม่สนใจการเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

-                   นักเรียนที่ไม่สนใจการเรียนครูจึงเข้าไปอบรมสั่งสอน

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-         ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-         ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าถาเคารพธงชาติ

-         เข้าสอนนักเรียนชั้นป.5/1คาบที่ 5

-         เข้าสอนนักเรียนชั้นป.  6/2 คาบที่ 6

ผลการปฏิบัติ

-         นักเรียนส่วนใหญ่ตั่งใจเรียนตั่งใจเรียนดี

 

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-         ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-         ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าถาเคารพธงชาติ

-         เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 คาบที่ 3

-          เข้าสอนนักเรียนชั้นป.5/1คาบที่ 4

ผลการปฏิบัติงาน

-          นักเรียนทำความสะอาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยดี

-          นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี แต่ก็มีบางคนที่เล่น และคุยกันในชั้นเรียน

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนได้ปิดการการสอนเนื่องจาก หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งมีส่วนช่วยในการจัดสถานที่ และร้องเพลงวันแม่ร่วมกับเพื่อนๆนักศึกษา ซึ่งในการจัดกิจกรรมวันนี้ นักเรียนต่างดีใจ และกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรม ทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-                   ทำหน้าที่เวรประจำวัน ยืนรับนักเรียนในตอนเช้า
     -                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
    -                    เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/2 คาบที่
    -                   เตรียมสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ
    -                   ทำหน้าที่เวรประจำวัน ส่งนักเรียนกลับบ้านในตอนเย็น

ผลการปฏิบัตงาน
   -                   นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดีแต่ก็มีบางคนที่ไม่สนใจการเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
   -                   นักเรียนที่ไม่สนใจการเรียนครูจึงเข้าไปอบรมสั่งสอน

 

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

-                   จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/1 คาบที่ 5

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 6/2 คาบที่ 6 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ผลการปฏิบัตงาน

-                   นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดีและมีความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียน

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วัน อังคาร ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-          ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-          ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ
-       เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 6/3 ในคาบที่ 2 

-          เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 ในคาบที่ 3

-          เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/1 ในคาบที่ 4

ผลการปฏิบัติงาน

-          นักเรียนเข้าแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อย

-          นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555


-                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 คาบที่ 2

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/1 คาบที่ 3

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 6/2 คาบที่ 4 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ผลการปฏิบัติงาน

-                   นักเรียนชั้น ป. 5/2 ส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี ปฏิบัติในสิ่งที่ครูมอบหมายได้เป็นอย่างดี

-                   นักเรียนชั้น ป. 5/1 ส่วนใหญ่ให้ความสนใจเวลาครูสอน

-                    นักเรียนชั้น ป. 6/2 นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

-                   จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/1 คาบที่ 5

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 6/2 คาบที่ 6 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ผลการปฏิบัตงาน

-                   นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดีและมีความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียน