วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-         ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
     -         ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าถาเคารพธงชาติ
-        เตรียมการสอน และจัดทำใบ ปพ. 5
     -         เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 คาบที่ 3

     -          เข้าสอนนักเรียนชั้นป.5/1คาบที่ 4

ผลการปฏิบัติงาน

      -          นักเรียนทำความสะอาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยดี

     -          นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี แต่ก็มีบางคนที่เล่น และคุยกันในชั้นเรียน

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วัน จันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-                   ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเข้าแถวเคารพธงชาติ

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/2 คาบที่ 2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/1 คาบที่ 3 สอนนักเรียนเกี่ยวกับประโยคขอร้อง และขออนุญาต

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 6/2 คาบที่ 4 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและสอนคำศัพท์ในบทเรียน

ผลการปฏิบัติงาน

-                   นักเรียนชั้นป. 5/2 ไม่ค่อยสนใจการเรียน

-                   นักเรียนชั้นป. 5/1 ส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี

-                   นักเรียนชั้นป.6/2 นักเรียนผู้หญิงตั้งใจเรียนดีแต่นักเรียนผู้ชายบางตนไม่ค่อยสนใจการเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

-                   นักเรียนที่ไม่ค่อยสนใจการเรียนครูแก้ปัญหาโดยการ อบรมตักเตือน และถ้าหากไม่ปฏิบัติตามอีกครูจึงใช้วิธีการลงโทษ

 

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-          ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเข้าถาเคารพธงชาติ

-          จัดเตรียมการสอน

-          บันทึกข้อมูลในคู่มือ การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1

-          เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 6/2 ในคาบที่ 3

-          จัดทำแบบสำรวจรายชื่อนักเรียนที่ยากจน

ผลการปฏิบัติงาน

-          นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดี

-          นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนดี

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-                   ทำหน้าที่เวรประจำวัน ยืนรับนักเรียนในตอนเช้า

-                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

-                    เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/2 คาบที่ 6 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

-                   ทำหน้าที่เวรประจำวัน ส่งนักเรียนกลับบ้านในตอนเย็น

ผลการปฏิบัตงาน

-                   นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดีแต่ก็มีบางคนที่ไม่สนใจการเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

-                   นักเรียนที่ไม่สนใจการเรียนครูจึงเข้าไปอบรมสั่งสอน

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

      - ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนตามเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียน

-                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

-                   จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/1 คาบที่ 5 ให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์และทำแบบฝึกหัดในบทเรียน

-                   เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 6/2 คาบที่ 6 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

-                   ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดทำป้ายนิเทศเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการปฏิบัติงาน

-                   นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดีและมีความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียน

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันอังคาร ที่ 24  กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม

-          ดูแลการทำความสะอาดของนักรียนตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-          ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

-          บันทึกข้อมูลในคู่มือ การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1

-          จัดทำแบบสำรวจรายชื่อนักเรียนที่ยากจน

-          เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/2 ในคาบที่  3 สอนเกี่ยวกับยานพาหนะ

-          เข้าสอนนักเรียนชั้นป.5/1 ในคาบที่   4 สอนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค การบอกวิธีการเดินทาง

-          เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 4/3 ในคาบที่ 6 แทนครูประจำวิชา ศิลปะ

ผลการปฏิบัติงาน

-          ได้ฝึกการทำแบบสำรวจรายชื่อนักเรียน

-          นักเรียนบางส่วนตั้งใจเรียนดี แต่ก็มีบางส่วนที่เล่น และพุดคุยกันเวลาที่ครูสอน

ปัญหาและการแก้ไข

-          นักเรียนไม่ค่อยสนใจการเรียนครูแก้ปัญการกล่าวตักเตือน

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันจันทร์ ที่  23  กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม

-          ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-          ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

-          เตรียมการสอน

-          จัดทำแบบสำรวจรายชื่อนักเรียนที่ยากจน

-          เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/2 คาบที่ 2 ให้นักเรียนฝึกเขียน e- mail

-          เข้าสอนนักเรียนชั้นป.5/1 คาบที่ 3 สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับยานพาหนะที่ใช้เดินทางมาโรงเรียน

-          เข้าสอนนักเรียนชั้นป.6/2 ในคาบที่  4 โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและให้การบ้านกับนักเรียน

-          จัดทำแบบสำรวจนักเรียนที่ยากจน

ผลการปฏิบัติงาน

-          ได้เรียนรู้กี่ยวกับการทำแบบสำรวจนักเรียน

-          นักเรียนบางส่วนตั้งใจเรียนดีแต่ก็มีหลายคนที่เล่นกันในห้อง

ปัญหาและการแก้ไข

-          ครูแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่สนใจการเรียนโดยการพูดกล่าวตักเตือน

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันศุกร์ ที่ 20  กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม

-          ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเข้าถาเคารพธงชาติ

-          จัดเตรียมการสอน

-          บันทึกข้อมูลในคู่มือ การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1

-          เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 6/2 ในคาบที่ 3

-          จัดทำแบบสำรวจรายชื่อนักเรียนที่ยากจน

ผลการปฏิบัติงาน

-          นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดี

-          นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนดี

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันพฤหัสบดี ที่ 19  กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม

-          วันนี้ไม่มีการจัดการเรียนการสอนแต่ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในทุกช่วงชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่  3 ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ก็จะปนะกอบด้วย ครูประจำชั้นและนักศึกษาฝึกสอน รวมถึงนักเรียนที่ทำหน้าที่นำทางไปบ้านเพื่อนๆ ซึ่งในการเยี่ยมเมื่อไปถึงบ้านนักเรียน ก็จะมีการถามถึงสาระทุกข์สุข ความเป็นอยู่ การทำงาน และครูก็จะให้แบบสำรวจกับนักเรียนทุกคนไปกรอกเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำระบบดูแลนักเรียน และเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมอบทุนให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน ไม่มีเงินเลี้ยงชีพ และพ่อแม่แยกทางกัน

ผลการปฏิบัติงาน

-          จากการได้ทำกิจกรรมในการเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้ ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนในการไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ข้อมูลที่จะใช้ในการซักถาม พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนซึ่งถ้าดูสภาพของนักเรียนแต่ละคนจากที่โรงเรียนแล้วจะไม่รู้เลยว่า นักเรียนบางคนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร ลำบากแค่ไหน และการที่ได้รับรู้ถึงข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนไม่ว่าจะมาจากปากของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือคนใกล้ชิดก็ตาม สามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี และในการเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนครั้งนี้ ถึงแม้ว่ามีบางเส้นทางที่เป็นอุปสรรคและลำบากในเดินทางบ้าง แต่ดิฉันคิดว่ามันเป็นงานที่ท้าทายและสนุก และดิฉันก็มคามสุขมากกับการได้ทำกิจกรรมในครั้งนี้

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันพุธ ที่ 18  กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม

-          ไม่มีการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากทางโรงเรียนต้องพานักเรียนบางส่วนไปร่วมเชียร์ในกีฬาระดับอำเภอ ณ. สนามกีฬาโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา และดิฉันก็ทำหน้าที่ในการดูแลนักเรียนร่วมกับคณะครูและเพื่อนๆที่มาฝึกสอน

ผลการปฏิบัติงาน

-          ทั้งครูและนักเรียนทุกคนต่างร่วมมือ ร่วมใจกันในการช่วยเป็นแรงเชียร์ให้กับนักกีฬาในเครือข่ายแสงจันทร์

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันอังคาร ที่ 17  กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม

-          ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-          ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

-          เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 ในคาบที่ 3

-          เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/1 ในคาบที่ 4

ผลการปฏิบัติงาน

-          นักเรียนเข้าแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อย

-          นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันจันทร์ ที่ 16  กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม

-          ตอนเช้าดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-          ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

-          เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 ในคาบที่ 2

-          เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/1 ในคาบที่  3

-          พักรับประทานอาหาร

-          เข้าสอนนักเรียนชั้นป.6/2 ในคาบที่  4 แทนครูประจำวิชา สังคมศึกษา

-          เข้าสอนนักเรียนชั้นป.6/2 ในคาบที่ 5 ซึ่งจะให้นักเรียนได้ฝึกการสนทนา ภาษาอังกฤษ

ผลการปฏิบัติงาน

-          นักเรียนชั้นป. 5/2 และนักเรียนชั้นป.  5/1 ส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี แต่ก้อมีบ้างบางคนที่เล่นและไม่สนใจการเรียน ส่วนนักเรียนชั้น ป. 6/2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นและตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ใข

-           นักเรียนไม่สนใจการเรียน ครูจึงแก้ปัญหาโดยการ ตักเตือนและลงโทษนักเรียนที่ไม่สนใจการเรียน