วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรม
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 ในคาบที่ 2
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/1 ในคาบที่ 3
- พักรับประทานอาหาร / ละหมาด
- เดินหนังสือให้กับโรงเรียนเกี่ยวกับ ชพค. และ ชพศ.
- บันทึกข้อมูลในหนังสือคู่มือ การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนเข้าแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อย
- นักเรียนตั้งใจเรียนและมีความเข้าใจในสิ่งที่ครูสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น